نمونه رسانه کلاس
کلاس : دوره مهاجرت و سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور / غیرحضوری | کد : 981 | از گروه : دوره مهاجرت | از درس : دوره ویژه مهاجرت | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب