لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره بایدها و نبایدها کسب و کار بهار وتابستان99/غیرحضوری | کد : 99 | از گروه : دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار | از درس : باید ها و نبایدهای کسب و کار | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
۳۰توصیه در کسب و کار در اقتصاد کرونایی مشاهده رسانه نمونه
بایدها و نبایدهای کسب و کار/فروردین99 مشاهده رسانه نمونه
بایدها و نبایدهای کسب و کار/فروردین99/تصویر مشاهده رسانه نمونه
بایدها و نبایدهای کسب و کار/اردیبهشت99 مشاهده رسانه نمونه
بایدها و نبایدهای کسب و کار/اردیبهشت99/تصویر مشاهده رسانه نمونه
بایدها و نبایدهای کسب و کار/خرداد99 مشاهده رسانه نمونه
بایدها و نبایدهای کسب و کار/خرداد99/تصویر مشاهده رسانه نمونه