لیست رسانه های کلاس
کلاس : اقتصاد ایران کرونا و قیمت نفت | کد : 99 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : اقتصاد ایران کرونا و قیمت نفت | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
اقتصاد ایران کرونا و قیمت نفت مشاهده رسانه نمونه