لیست رسانه های کلاس
کلاس : 30 توصیه در کسب و کار در اقتصاد کرونایی | کد : 99 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : 30 توصیه در کسب و کار در اقتصاد کرونایی | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
۳۰توصیه در کسب و کار در اقتصاد کرونایی مشاهده رسانه نمونه