لیست رسانه های کلاس
کلاس : سمینار ۶ تغییر ساختاری در کسب و کار کرونا | کد : 99 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : ۶ تغییر ساختاری در کسب و کار کرونا | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
۶ تغییر ساختاری در کسب و کار کرونا مشاهده رسانه نمونه