لیست رسانه های کلاس
کلاس : سمینار باید ها و نباید ها کسب و کار/فروردین99/صوتی | کد : 99 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : باید ها و نبایدهای کسب و کار | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
بایدها و نبایدهای کسب و کار/فروردین99 مشاهده رسانه نمونه