لیست رسانه های کلاس
کلاس : پیش بینی میزان تورم در سه سال اینده/صوتی | کد : 9710 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : پیش بینی میزان تورم در سه سال اینده | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
پیش بینی میزان تورم در سه سال اینده/صوتی مشاهده رسانه نمونه