لیست رسانه های کلاس
کلاس : 11 اصل برای باقیماندن در محیط کسب و کار/صوتی | کد : 9710 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : 11 صل برای باقیماندن در محیط کسب و کار | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی مشاهده رسانه نمونه
سمینار یازده اصل پایه برای ماقی مانده در محیط کسب و کار/صوتی مشاهده رسانه نمونه