لیست رسانه های کلاس
کلاس : تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا/صوتی | کد : 9712 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا/صوتی مشاهده رسانه نمونه