لیست رسانه های کلاس
کلاس :
عنوان فایل
آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس1/صوتی مشاهده رسانه نمونه
آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس2/صوتی مشاهده رسانه نمونه
در بورس چگونه ارزش سهام خود در مقابل بیست زیان احتمالی جلوگیری کنیم/صوتی مشاهده رسانه نمونه
در بورس چگونه سود کنیم و چگونه از زیان جلوگیری کنیم/صوتی مشاهده رسانه نمونه