چارت دوره های گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

دوره های گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون در دو دوره مقدماتی و در دور های تخصصی در سه قسمت رادیو ، تلویزیون، استیج برگزار میشود

هر دوره در پنج هفته و اکثرا روزهای جمعه برگزار می شود

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

رادیو نمایشگاه
رادیو جوان
رادیو صبا
رادیو جوان
رادیو جوان
رادیو صبا
رادیو جوان
رادیو صبا
شبکه اموزش

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-