اخبار و اطلاعیه های تست ها
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره ششم گویندگی و اجرا ۳۰ بهمن ۹۴
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره هفتم گویندگی و اجرا ۲۷ فرودین ماه ۹۵
زمانبدی تست دومین دوبله ۲۷ فرودین ماه ۹۵
زمانبدی حضور جهت تست دوره دوبله ۳۱اردیبهشت ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره هشتمین گویندگی و اجرا ۷ خرداد ۹۵
زمانبدی حضور جهت تست دوره دوبله ۱۱ تیرماه ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح نهمین دوره گویندگی و اجرا ۱۸ تیرماه ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح دهمین دوره گویندگی و اجرا ۲۵ تیرماه ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره اجرای صحنه و استیج
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره گویندگی و اجرا کودک و نوجوان ۷ مرداد
زمانبدی حضور جهت تست دوره دوبله ۱۵ مرداد ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح ششمین دوره دوبله ۸ مهر ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح سیزدهمین دوره گویندگی و اجرا ۱۶ مهر ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح شانزدهمین دوره گویندگی و اجرا ۱۷ دی ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح یازدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) ۶ بهمن ۹۵
زمانبدی تست رادیو اکسیژن ۱۳ بهمن ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح هفدهمین دوره گویندگی و اجرا ۱۵ بهمن ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح دوازدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) ۱۹ اسفند ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح هجدهمین دوره گویندگی و اجرا ۱۸ فرودین ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح بیستمین دوره گویندگی و اجرا ۳۱ فرودین ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح نوزدهمین دوره گویندگی و اجرا ۸ اردیبهشت ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح سیزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۴ اردیبهشت۹۶
تغییر زمان برگزاری تست دوره گویندگی و اجرا ۲۸ اردیبهشت ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره۲۱) ۴ خرداد ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح نوزدهمین دوره گویندگی و اجرا ۸ اردیبهشت ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح بیستمین دوره گویندگی و اجرا ۳۱ فرودین ۹۶

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین