اخبار و اطلاعیه دوره ها
شروع سومین دوره «دوبله۱» از ۷ خرداد ۹۵
شروع دوره دوبله ۲ از ۷ خرداد ۹۵
شروع ششمین دوره گویندگی و اجرا مقدماتی ۲ از ۷ خرداد ۹۵
شروع دوره یازدهم خبرنگاری مقدماتی
گروه بندی هشتمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)»مشخص شد
 شروع چهارمین دوره «دوبله ۱» از ۲۵ تیر ماه
شروع هفتمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون مقدماتی ۲ از ۲۵ تیر ماه
گروه بندی نهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)»مشخص شد
گروه بندی دهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)»مشخص شد
شروع دوره دوازدهمین خبرنگاری مقدماتی
دهمین دوره عکاسی پایه از تاریخ یک شنبه ۱۰ تیر ماه ۹۵
شروع پنجمین دوره دوبله ۱ جمعه ۲۹ مرداد ۹۵
گروه بندی دوازدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)»مشخص شد
شروع نهمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (مقدماتی۲)
شروع ششمین دوره دوبله ۱۴ شهریور ۹۵
شروع دوره چهاردهمین خبرنگاری مقدماتی
شروع هشتمین دوره دوبله (استاد قطعه ای)۲۸ ابان ۹۵
شروع دوازدهمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (مقدماتی۲)
اسامی پذیرفته شدگان نهمین دوره دوبله ۳ دی ۹۵
شروع شانزدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)»۲۴دی ۹۵
شروع چهارمین دوره “دوبله۲” استاد جلیلوند ۳۰ دی ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح دهمین دوره گویندگی رادیو ۳۰ دی ۹۵
شروع دوره شانزدهمین خبرنگاری مقدماتی۴ بهمن ۹۵
شروع دهمین دوره رادیو ۷ بهمن ۹۵
شروع یازدهمین دوره دوبله۱ (استاد جلیلوند) ۱۴ بهمن ۹۵
شروع هفدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۲۹ بهمن ۹۵
شروع پنجمین دوره “دوبله۲” استاد جلیلوند ۵ اسفند ۹۵
شروع دوازدهمین دوره دوبله۱ (استاد جلیلوند) ۱۷ فرودین ۹۶
شروع دوره هفدهمین خبرنگاری مقدماتی۲۱ فرودین ۹۶
شروع هجدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۲۵ فرودین ۹۶