تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان

اهداف دوره

تعیین سطح و حضور اجرا و گویندگی کودک و نوجوان

در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ...

حضور در دوره اجرا و گویندگی کودک و نوجوان

مکان و محل برگزاری دوره

تهران – دانشکده خبر

زمان برگزاری تست گویندگی و اجرا:

جمعه 11 تیرماه 95

در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست گویندگی مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود

ترم بندی های این دوره:
تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان
500,000 ریال

افزودن دیدگاه جدید