نمونه رسانه کلاس
کلاس : سرمایه گذاری و مهاجرت به کانادا/صوتی | کد : 98 | از گروه : دوره مهاجرت | از درس : سرمایه گذاری و مهاجرت به کانادا | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب