اخبار و اطلاعیه های تست ها
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دور59,69)17مرداد98
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دور57و58)20تیر98
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دور55و56)10خرداد98
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره54و53)29 فروردین98
زمابندی تست و تعیین سطح دوبله استاد جلیلوند (دوره 41) 20 دی 97
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره51و52)14دی 97
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره49و50)9 اذر97
زمابندی تست و تعیین سطح دوبله استاد جلیلوند (دوره 37و38) 26 مهر97
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره47و48) 20 مهر 97
زمابندی تست و تعیین سطح دوبله استاد جلیلوند (دوره 36) 15 شهریور 97
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره45و46) 15 شهریور97
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 43و44)4 مرداد97
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 30و31)21 شهریور 96
زمانبدی تست و تعیین سطح هفدهمین دوره دوبله 13مهر96
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره گویندگی خبر تلویزیون 6 مهرماه 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 28 و 29) 10 شهریور 96
زمانبدی تست و تعیین سطح شانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 2 شهریور 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره25) 20 مرداد 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره26) 19 مرداد 96
زمانبدی تست فیلم (استادجلیلوند)
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره24) 23 تیر 96
زمانبدی تست و تعیین سطح پانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 22 تیر 96
زمانبدی تست و تعیین سطح اجرای استیج و استند اپ 22 تیر96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره23)8 تیر ۹۶
اطلاعیه پذیرفته شدگان برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی
زمانبدی تست و تعیین سطح چهاردهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۸خرداد۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره۲۲) ۱۹خرداد ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره بازیگری ۲۵خرداد۹۶
تست ورودی دوره گویندگی و اجرا ۱۷ مهر ماه ۹۴
تست ورودی دوره گویندگی و اجرا ۱۳ آذر ماه ۹۴

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین