لیست رسانه های کلاس
کلاس : توصیه به ایرانیان مقیم امریکا برای سرمایه گذاری/صوتی | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : سرمایه گذاری و مهاجرت به امریکا | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
سرمایه گذاری در امریکا/pdf مشاهده رسانه نمونه
سرمایه گذاری در امریکا/صوتی مشاهده رسانه نمونه