لیست رسانه های کلاس
عنوان فایل
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون2(انلاین) مشاهده رسانه نمونه
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون1(انلاین) مشاهده رسانه نمونه