لیست رسانه های کلاس
عنوان فایل
اجرا استیج /جلسه اول مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه دوم مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه سوم مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه چهارم مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه پنجم مشاهده رسانه نمونه