لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره اجرا صحنه و استیج/بهروز تشکر/انلاین | کد : 98 | از گروه : گویندگی و اجرا(انلاین) | از درس : دوره اجرا صحنه و استیج(انلاین) | با استاد : جناب آقای بهروز تشکر
عنوان فایل
اجرا استیج /جلسه اول مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه دوم مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه سوم مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه چهارم مشاهده رسانه نمونه
اجرا استیج/جلسه پنجم مشاهده رسانه نمونه