لیست رسانه های کلاس
کلاس : بایدها ونبایدهای کسب و کار اذر98/صوتی | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : باید ها و نبایدهای کسب و کار | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
بایدها و نبایدهای کسب و کار/اذر98 مشاهده رسانه نمونه