لیست رسانه های کلاس
کلاس : اینده کسب و کار دربهمن98 | کد : 98 | از گروه : کسب و کار در یک ماه | از درس : کسب و کار در یک ماه | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
بایدها و نبایدهای کسب و کار/بهمن98 مشاهده رسانه نمونه
مهاجرت به ترکیه مشاهده رسانه نمونه
بودجه99 مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار اسفند98 مشاهده رسانه نمونه
رتبه بندی شرکت های برتر بورس بهمن مشاهده رسانه نمونه