لیست رسانه های کلاس
کلاس : پیشنهاد برای سبد دارایی/دی98/صوتی | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : پیشنهاد بسته دارایی شخصی یک( رعایت ده نکته در بسته دارایی ) | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
سبد دارایی/صوتی مشاهده رسانه نمونه