لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره نبض بازار بهار و تابستان99/غیرحضوری | کد : 99 | از گروه : نبض بازار در ماه اینده | از درس : مدیریت کسب و کار در ماه آینده | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
۳۰توصیه در کسب و کار در اقتصاد کرونایی مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار اردیبهشت99 مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار اردیبهشت99/تصویر مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار خرداد99 مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار خرداد99/تصویر مشاهده رسانه نمونه