لیست رسانه های کلاس
کلاس : سرمایه گذاری و مهاجرت به نروژ/صوت | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : سرمایه گذاری در نروژ | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
مهاجرت نروژ مشاهده رسانه نمونه