لیست رسانه های کلاس
کلاس : سمینار نبض بازار در فروردین99/صوتی | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : نبض بازار در ماه اینده/صوتی | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
نبض بازار فروردین99 مشاهده رسانه نمونه