لیست رسانه های کلاس
کلاس : مبانی اجرا (محمدرضاقلمبر) | کد : 99 | از گروه : گویندگی و اجرا(انلاین) | از درس : مبانی گویندگی(انلاین) | با استاد : جناب آقای محمدرضا قلمبر
عنوان فایل
مبانی اجرا/جلسه اول مشاهده رسانه نمونه
مبانی اجرا/جلسه دوم مشاهده رسانه نمونه
مبانی اجرا/جلسه سوم مشاهده رسانه نمونه