لیست رسانه های کلاس
عنوان فایل
مبانی اجرا/جلسه اول مشاهده رسانه نمونه
مبانی اجرا/جلسه دوم مشاهده رسانه نمونه
مبانی اجرا/جلسه سوم مشاهده رسانه نمونه