لیست رسانه های کلاس
کلاس : اقتصاد جهانی و کرونا | کد : 99 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : اقتصاد جهانی و کرونا | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
اقتصاد جهانی و کرونا مشاهده رسانه نمونه