لیست رسانه های کلاس
عنوان فایل
جلسه اول /مبانی اجرا/ قلمبر مشاهده رسانه نمونه
جلسه دوم/مبانی اجرا/قلمبر مشاهده رسانه نمونه
جلسه سوم/مبانی اجرا/قلمبر مشاهده رسانه نمونه
جلسه چهارم/گویندگی رادیو/تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه پنجم/کارگاه رادیو/تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه ششم/اجرا تلویزیونی /تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه هفتم/برنامه گفتگو محور/تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه هشتم/گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون/طالبی مشاهده رسانه نمونه
جلسه نهم/گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون/طالبی مشاهده رسانه نمونه
جلسه دهم/اجرا استیج/تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه یازدهم/اجرا استیج/تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه دوازدهم/اجرا استیج/تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه سیزدهم/اجرا استیج/تشکر مشاهده رسانه نمونه
جلسه چهاردهم/اجرا استیج/تشکر مشاهده رسانه نمونه