لیست رسانه های کلاس
کلاس : آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس/صوتی | کد : 9712 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس1/صوتی مشاهده رسانه نمونه
استراتژی خرید و فروش سهام در بورس2/صوتی مشاهده رسانه نمونه