لیست رسانه های کلاس
کلاس : نگاهی فاندامنتال و مبتنی بر دید یکساله به بورس/صوتی | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : نگاهی فاندامنتال و مبتنی بر دید یکساله به بورس | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
لیست بورس15مرداد98 مشاهده رسانه نمونه
نگاهی فاندامنتال و مبتنی بر دید یکساله به بورس/صوتی مشاهده رسانه نمونه