دوبله زنده استاد چنگیز جلیلوند 1

چنگیز جلیلوند یکی از استاتید با تجربه مدرسه عالی رسانه با کارنامه بیش از 5 هزار دوبله فیلم فارسی

استاد جلیلوند در این ویدئو بصورت زنده به دوبله قسمتی از فیلم با بازی ناصر ملک مطیعی می پردازد.

The video conversion process has failed. You might want to submit a simpler video format like mpeg or divx avi.
If the problem persists contact your website administrator. Please check logs for further debugging.

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-