چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد

نمونه صدای دو هنرمند ارزنده هنر دوبله کشورمون استاد چنگیز جلیلوند و استاد مریم شیرزاد

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
رادیو جوان

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-