صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی فیلم جادوگر شهر اُز

گویندگان خانم مریم شیرزاد و آقای شروین قطعه ای

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-