متن زیبا برای گویندگی - ملالی نیست

ملالی  نیست، ملالی نیست اگر خورشید سایه از سرم بگیرد.ملالی نیست اگر زمین تکیه گاه گام هایم نشود.ملالی نیست اگر بالی نیست تا بسویت بپرم، من از امید نگاهت جان میگیرم. قلبم در تلاقی گاه نگاهمان تپیدن را تجربه میکند، بگو خداحافظ اما نگاهت را ندزد.

 

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

رادیو صبا
رادیو جوان
رادیو جوان
رادیو جوان
رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-