شخصیت شما در پس صدای شما نهفته است

شناخت رفتار آوايي غالب و معناي صداها

آواي غالب

معني

صداي نازک

عصبانيت دروني يا ترس

صداي بسيار بم (شديد)

احساس نا امني ،فريبکار و مستبد

بسيار آرام

ناراحتي دروني عميق ،عصبانيت پنهان

صداي بسيار بلند

خودخواه ،خودبين ،قلدر و عصبي

نامفهوم شدن صدا در انتهاي جملات

عدم اعتماد به نفس ،بي دقتي و عدم پيوستگي

 

 

رفتار آوايي (حالت صدا)

حالت صدا

احساس يا معني

صداي يکنواخت

خستگي

سرعت کم ،زير و بم کم

افسردگي

صداي بلند ،ارتفاع تاکيدي صدا

شادماني

تن صعودي

تعجب

گفتار تند

دفاع

کلام خصمانه،تن بالا

خشم

زير و بم بالا ،کلام طولاني

ناباوري

 

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-