حجم ، انواع و رنگ صدا در گویندگی و اجرا و دوبله

انواع صدا در گویندگی و اجرا و دوبله

صدای سر یا بینی

صدای حنجره

صدای سینه

اندام گفتاری: زبان- دندان- حنجره- تارهای صوتی- لبها- بینی- فک- سخت کام(سق)- فضای دهانی- نرم کام(زبان کوچک)- ششها- دیافراگم- سینوسهای صورت و پیشانی.

 

حجم صدا در گویندگی و اجرا و دوبله

مقدار صدایی است که بتواند کلیه فضای در اختیار ما را پر کند یا به عبارتی دیگر به مقدار صدایی که همراه با هوا از حنجره خارج شده و با ذرات هوا و در کلیه فضای در اختیار ما به یک اندازه پخش میگردد <صدای حجم دار در مقابل صدای خطی قرار میگیرد.>

 

منبع خبر

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-