دوره آنلاین گویندگی و اجرا
گویندگی رادیو (بهروز تشکر)
اجرا تلویزیونی (بهروز تشکر)
اجرا صحنه و استیج (بهروز تشکر)
مبانی گویندگی و اجرا(محمدرضا قلمبر)
مبانی گویندگی و اجرا در رادیو(محمدرضا قلمبر)
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (پیمان طالبی)