تست بازیگری

مکان و محل برگزاری دوره

تهران – دانشکده خبر زمان برگزاری تست بازیگری : پنج شنبه 10 تیر 95 (زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روزچهار شنبه 9 تیرماه در سایت اعلام می شود) در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست گویندگی مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود

ترم بندی های این دوره:
تست بازیگری
500,000 ریال

افزودن دیدگاه جدید