لیست درسهای گروه : دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار

پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 

در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 

در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند

در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 

در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 

سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 

عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 

مردم ثروتمند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 

عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 

چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 

باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 

باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 

هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه (ساعت 16 تا 18)، به مدت 6 ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا 6سمینار ) به مدت2ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود

 

شهریه دوره :

دوره شش ماهه 6 جلسه حضوری یک میلیون تومان

دوره شش ماهه 6 جلسه غیر حضوری 900 هزار تومان ( همزمان با برگزاری دوره به صورت انلاین/ غیر حضوری می باشد، فایل صوتی نیز ارسال می شود)

تک سمینار حضوری تک ماه 300 هزار تومان

تک سمینار غیر حضوری تک ماه 250 هزار تومان

تاریخ های برگزاری دوره باید های و نباید های کسب و کار بهار و تابستان 99

18 فروردین، 2 اردیبهشت، 6 خرداد، 3 تیر، 7 مرداد، 4 شهریور

 

پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 
 
در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 
 
در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند
 
در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 
 
در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 
 
سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 
 
عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 
 
مردم ثروت مند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 
 
عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 
 
چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 
 
باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 
 
باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 
 
هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، به مدت ١٢ ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا ١٢ سمینار ) به مدت سه ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود
پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 
 
در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 
 
در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند
 
در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 
 
در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 
 
سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 
 
عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 
 
مردم ثروت مند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 
 
عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 
 
چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 
 
باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 
 
باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 
 
هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، به مدت ١٢ ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا ١٢ سمینار ) به مدت سه ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود
پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 
 
در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 
 
در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند
 
در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 
 
در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 
 
سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 
 
عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 
 
مردم ثروت مند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 
 
عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 
 
چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 
 
باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 
 
باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 
 
هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، به مدت ١٢ ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا ١٢ سمینار ) به مدت سه ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود
پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 
 
در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 
 
در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند
 
در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 
 
در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 
 
سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 
 
عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 
 
مردم ثروت مند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 
 
عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 
 
چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 
 
باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 
 
باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 
 
هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، به مدت ١٢ ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا ١٢ سمینار ) به مدت سه ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود
پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 
 
در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 
 
در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند
 
در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 
 
در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 
 
سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 
 
عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 
 
مردم ثروت مند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 
 
عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 
 
چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 
 
باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 
 
باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 
 
هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، به مدت ١٢ ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا ١٢ سمینار ) به مدت سه ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود
پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 
 
در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 
 
در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند
 
در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 
 
در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 
 
سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 
 
عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 
 
مردم ثروت مند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 
 
عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 
 
چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 
 
باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 
 
باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 
 
هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، به مدت ١٢ ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا ١٢ سمینار ) به مدت سه ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود

aso net 3770476@gmail.com

10:18 PM (4 minutes ago)
to me
 
 
 
 
 
دوره 
 
پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند 
 
در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١۴ هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند 
 
در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١۴ هزار به ۶۵٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم ۵٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند
 
در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت 
 
در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور ۶٠ درصد گران شد اما دلار ٢۴۵ درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت 
 
سپرده های بانکی هم به دلار ۶٣ درصد کاهش یافت 
 
عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد 
 
مردم ثروت مند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند 
 
عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود 
 
چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند 
 
باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است 
 
باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد 
 
هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، به مدت ١٢ ماه یک سمینار برگزار میشود ( جمعا ١٢ سمینار ) به مدت سه ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود

روزبه ادیب

نکته شماره 1 : جهت ثبت نام در دوره ها ابتدا ترم مورد نظر خود و در صورت داشتن پکیج ، پکیج مورد نظر خود را انتخاب نموده و در لیست کلاس ها تیک کلاس مد نظر را فعال کرده و سپس یکی از نحوه های های پرداخت را انتخاب نمایید .
نکته شماره 2 : کلاس هایی که دارای علامت در کنار نام کلاس هستند ، دارای فایل بوده و غیرحضوری می باشند و پس از خرید می توانید از ستون سمت چپ به منوی دسترسی اعضا مراجعه نموده و سپس گزینه « کلاس های من » را انتخاب نمایید و کلاسهایی که فایل داشته باشند ، بر روی لینک مشاهده فیلم ها کلیک نمایید . .
انتخاب عنوان تاریخ